Saturday, October 21, 2006

When your life seems to full this is something to think about.
First in green the dutch text, then in orange my english translation. Hope it's good enough :)

De pot en het kopje koffie
The pot and the cup of coffee

Wanneer dingen in je leven teveel voor je worden, wanneer 24 uren in een dag niet genoeg lijken te zijn, denk dan aan de pot en het kopje koffie:
When things in life get to much for you, when 24 hours in a day seem not to be enough, remember the pot and the coffee:

Een leraar stond voor zijn klas.
Er stonden allerlei dingen op zijn bureau.
Toen het lesuur begon, pakte hij zonder woorden een grote, lege pot en deed hem vol met pingpongballetjes.
Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de leerlingen of de pot vol was.
Ze zeiden: “Ja”.
A teacher was standing in front of his class.
There where several things on his desk.
When lesson started, he took the big pot without saying a word and filled it with ping-pong balls.
When the pot was filled to the edge he asked his students if the pot was full.
They said: “Yes”.


Toen pakte de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot.
Hij schudde de pot een beetje en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de pingpongballetjes. Toen vroeg hij zijn leerlingen of de pot nu vol was.
Ze zeiden: “Ja, de pot is vol!”
Then the teacher took a box with little pebbles and emptied it in the pot.
He shaked the pot a little and the pebbles filled all the empty spaces betwee the ping-pong balls. Then he asked his students if the pot was full now.
They said: “Yes, the pot is full!”

Daarop pakte de leraar een doos met zand en goot die uit in de pot.
En natuurlijk: het zand vulde alles verder op.
Weer vroeg hij zijn leerlingen of de pot nu vol was.
Weer zeiden zij: “Ja, de pot is vol!”
On that the teacher took a box of sand and emptied this in the pot.
And of course: the sand filled all the little remaining holes.
Again he asked his students if the pot was full now.
And again the said: “Yes, the pot is full”

Daarop nam de leraar 2 kopjes koffie en goot ze leeg in de pot. De koffie vulde de ruimte tussen de zandkorrels.
Then the teacher took 2 cups of coffee and emptied them in the pot. The coffee filled the space between the sand.

De leraar zei: “Deze pot staat voor het leven.
De pingpongballetjes zijn de belangrijkste dingen in je leven: je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden.
Het zijn de dingen die zo belangrijk voor je zijn, dat wanneer al het andere in je leven er niet meer zou zijn, maar dit wel, je leven nog steeds meer dan genoeg de moeite waard zou zijn.
De kiezelsteentjes zijn de andere dingen die er toe doen: zoals je werk, je hobby, je huis, je auto.
Het zand is al het andere, de kleine dingen in het leven.
The teacher said: “This pot stands for life.
The ping-pong balls are the most important in your life: your family, your children, your health, good friends.
These are the things that are so important to you that even if everything else in life would be gone, but this is still there, life still will be more then worth living.
De pebbles are the other things that matter, like your work, your hobby, your house and your car.
The sand is all the rest, the little things in life.

Wanneer je het zand eerst in de pot doet, is er geen ruimte meer voor de pingpongballetjes of de kiezelsteentjes.
Dat geldt ook voor het leven.
Wanneer je de hele dag al je tijd geeft aan de kleine dingen, zul je nooit ruimte of tijd hebben voor de dingen die echt belangrijk zijn.
Let op de dingen die belangrijk zijn voor het geluk in jouw leven. Zorg eerst voor je pingpongballetjes, de dingen die er voor jou, echt toe doen.
Stel je prioriteiten; de rest is zand.”
When you put the sand in the pot first there will be no room left for the ping-pong balls and the pebbles.
It’s the same with life.
When you spend all day, giving time to the little things, you will naver have room or time for the things that really matter.
Pay attention to the things that are important for the happiness in your life. Take care of the ping-pong balls first, the things that really matter to you!
Set your priorities; the rest is sand.”


Toen hij uitgesproken was, bleef het even stil.
Toen stak één van de leerlingen zijn vinger op en vroeg waar de koffie voor stond.
De leraar glimlachte: “Ik ben blij dat je het vraagt.
Het laat zien dat hoe vol je leven ook lijkt te zitten, er altijd ruimte is voor een bakkie leut!”
When he was done it was very quiet for a moment.
Then one of the students raised his hand and asked: “How about the coffee”
The teacher smiled: I’m glad you ask.
It showes that no matter how full your life seems to be, there’s always room for a cup of coffee!”


I'm off to Amsterdam, happy sunday!
Birgit

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This is sooo awesome!!! I love this! And sooooo true!

1:17 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Wow this is so true Birgit!! I love this story!

5:42 AM

 
Blogger Christiane said...

now i have goosepickels!! what a wonderful, true story!! it's important to go back to the roots;)
happy sunday!!

6:22 AM

 
Anonymous Anonymous said...

nice story Birgit. now maybe I can learn some Dutch. TFS! ~Dusti

10:10 AM

 
Anonymous Anonymous said...

great post, what a great list

10:50 AM

 
Anonymous Anonymous said...

such a cool story Birgit! thanx for reminding me :)

7:34 AM

 
Blogger D@nielle said...

hope you had a blast !

9:42 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Ha ha wat goed dit en zo waar! :-)

6:46 PM

 

Post a Comment

<< Home